PSTU-emblem

ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ТАКСИСТІВ УКРАЇНИ

Професійна спілка таксистів України діє з 1998 року та об’єднує близько 30 000 українських таксистів.
Оберіть потрібний розділ:

СТАТУТ ПСТУ

statute

Професійна спілка таксистів України, діяльність якої поширюється на територію України, є добровільною неприбутковою всеукраїнською громадською організацією.

Діяльність Профспілки будується на принципах законності та гласності. Профспілка та її організаційні ланки не залежні у своїй діяльності від органів державного управління, господарюючих суб’єктів, політичних партій та громадських організацій.

МЕТОЮ ПРОФСПІЛКИ Є ЗДІЙСНЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ЗАХИСТУ ТРУДОВИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ.

Профспілка об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами, які:

 • здійснюють перевезення пасажирів, багажу та вантажів приватними транспортними засобами (далі – приватні перевізники);
 • працівники підприємств, утворених з приватних перевізників, та інших форм власності, що здійснюють перевезення пасажирів, багажу та вантажів;
 • підприємців і працівників підприємств усіх форм власності, діяльність яких суміжна або сприяє перевезенню пасажирів, багажу та вантажів на посередницьких засадах, незалежно від їх галузевої приналежності.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Професійна спілка таксистів України, надалі – Профспілка, діяльність якої поширюється на територію України, є добровільною неприбутковою всеукраїнською громадською організацією.
Профспілка об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами, які здійснюють перевезення пасажирів, багажу та вантажів приватними транспортними засобами (далі – приватні перевізники); працівників підприємств, утворених з приватних перевізників, та інших форм власності, що здійснюють перевезення пасажирів, багажу та вантажів; підприємців і працівників підприємств усіх форм власності, діяльність яких суміжна або сприяє перевезенню пасажирів, багажу та вантажів на посередницьких засадах, незалежно від їх галузевої приналежності.
1.2. Діяльність Профспілки будується на принципах законності та гласності.
1.3. Профспілка та її організаційні ланки не залежні у своїй діяльності від органів державного управління, господарюючих суб’єктів, політичних партій та громадських організацій.
1.4. Профспілка набуває права юридичної особи з моменту затвердження її статуту.
1.5. Профспілка має самостійний баланс, відокремлене майно, набуває майнових та особистих немайнових прав та обов’язків, виступає позивачем та відповідачем в суді, господарському та третейському судах, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, має круглу печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, власну символіку та атрибутику.
Зразки символіки та атрибутики Профспілки затверджуються З’їздом Профспілки. Символіка реєструється в порядку, встановленому чинним законодавством України.
1.6. Профспілка в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Кодексом законів про працю України, іншими нормативно-правовими актами, що прийняті відповідно до них та даним Статутом.
1.7. Профспілка має таку назву:
Українською мовою: Професійна спілка таксистів України.
1.8. Профспілка може використовувати свою назву на бланках, печатках, штампах, у символіці та атрибутиці.
1.9. Місцезнаходження Профспілки: Україна, м. Київ, проспект Маяковського, 30а, кв. 107

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛКИ

2.1. Метою Профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

2.2. Основними завданнями діяльності Профспілки є:

2.2.1. Здійснення представництва, захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з об’єднаннями громадян;
2.2.2. Внесення до відповідних органів державної влади та управління, господарюючих та інших органів пропозицій щодо охорони праці та по соціально-економічним питанням;
2.2.3. Участь у розробці та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати та охорони праці, соціального захисту працівників та зайнятості населення;
2.2.4. Здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про гарантії в сфері трудових відносин та соціально-економічного забезпечення;
2.2.5. Ведення колективних переговорів з адміністрацією, власниками підприємств або уповноваженими ними органами, на яких працюють члени Профспілки та укладення колективних договорів (угод) від імені працівників у порядку, встановленому чинним законодавством України;
2.2.6. Здійснення контролю за укладеними колективними договорами та угодами, за дотриманням власниками та адміністрацією підприємств, на яких працюють члени Профспілки, трудового і профспілкового законодавства;
2.2.7. Звернення на прохання членів Профспілки та з власної ініціативи до суду, господарського суду з позовними заявами на захист трудових та інших прав, а також охоронюваних законом інтересів;
2.2.8. Участь в розгляді колективних трудових спорів з адміністрацією, власниками або уповноваженими ними органами підприємств, на яких працюють члени Профспілки.
2.2.9. Отримання від адміністрацій, органів державної влади та управління інформації з питань, що пов’язані з працею або соціально-економічним розвитком;
2.2.10. Розповсюдження інформації про діяльність Профспілки, про порядок і умови співпраці з нею;
2.2.11. Здійснення конкретних дій у разі порушення прав і свобод людини. При необхідності організація всеукраїнських демонстрації, мітингів, страйків, інших акцій протесту в інтересах членів Профспілки;
2.2.12. Консультування членів та Організаційних ланок з усіх питань профспілкового руху, надає їм методичну та правову допомогу;
2.2.13. Забезпечення інформування членів Профспілки через засоби масової інформації та інші друковані видання про свою діяльність.
2.2.14. Сприяння в організації навчання, підвищення кваліфікації профспілко¬вого активу і кадрів;
2.2.15. Здійснення інших функцій, які передбачені чинним законодавством про профспілкові організації.

2.3. Для виконання завдань Профспілка має право:

2.3.1. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах;

2.3.2. Самостійно планувати свою діяльність;
2.3.3.Вести колективні переговори, здійснювати укладання колективних договорів, генеральної, галузевих, регіональних, міжрегіональних угод від імені працівників;
2.3.4. Захищати право громадян на працю, брати участь у розробленні та здісненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту;
2.3.5. Здійснювати громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно – побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.
2.3.6. Проводити незалежну експертизу умов праці, а також об’єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на відповідність їх нормативно – правовим актам з питань охорони праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та давати свої висновки про них;
2.3.7. Звертатися до органів державної влади і управління всіх рівнів, органів місцевого самоврядування за одержанням допомоги та інформації, необхідної для реалізації статутної мети та основних завдань діяльності Профспілки;
2.3.8. Підтримувати прямі міжнародні контакти та зв`язки, що відповідають меті діяльності Профспілки і не суперечать чинному законодавству та міжнародним угодам України;
2.3.9. Пропагувати мету та основні завдання Профспілки, в тому числі через засоби масової інформації;
2.3.10. Об’єднуватися в асоціації, ради, федерації та інші об`єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутної мети й основних завдань Профспілки;
2.3.11. Обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;
2.3.12. Відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків, тощо.

3. ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. Членами професійної спілки можуть бути особи, які здійснюють перевезення пасажирів, багажу та вантажів приватними транспортними засобами; працівники підприємств, утворених з приватних перевізників та інших форм власності, що здійснюють перевезення пасажирів, багажу та вантажів; підприємці і працівники підприємств усіх форм власності, діяльність яких суміжна або сприяє перевезенню пасажирів, багажу та вантажів на посередницьких засадах, незалежно від їх галузевої приналежності, які визнають цей статут та виконують рішення виборних органів, своєчасно сплачують членські внески.
3.2. Належність осіб, що працюють та навчаються, вказаних у п. 3.1, до іншої професійної спілки не позбавляє їх права одночасно бути членами Профспілки.
3.3. Всі члени Профспілки мають рівні права.
3.4. Член Профспілки має право:
3.4.1. Виступати і вільно обговорювати у всіх органах управління Профспілки питання, пов’язані з діяльністю Профспілки, що стосуються здійснення правового, соціального і економічного захисту трудящих, із структурою Профспілки та її органами управління; брати участь у розробці соціальних програм та інших рішень, відкрито висловлювати і відстоювати свою думку і користуватися при цьому будь-якими засобами масової інформації;
3.4.2. Користуватися підтримкою і захистом Профспілки при відстоюванні своїх трудових і соціально-економічних прав;
3.4.3. Звертатися у всі органи управління Профспілки за захистом і відновленням своїх порушених прав та законних інтересів, вимагати прийняття необхідних заходів по суті свого звернення;
3.4.4. Обирати та бути обраним у всі органи управління Профспілки;
3.4.5. Особисто брати участь в засіданні або зборах відповідних органів управління Профспілки, коли обговорюється питання, яке стосується його особисто або його діяльності;
3.4.6. Одержувати інформацію про діяльність органів управління Профспілки, вимагати звіту органів Профспілки про проведену роботу і про витрачення коштів, знайомитись з матеріалами її фінансово – господарської діяльності;
3.4.7. Отримувати у Раді Профспілки консультації, підтримку і допомогу у взаємовідносинах з органами державної влади, управління;
3.4.8. Отримувати консультативну, юридичну і фінансову допомогу, інформаційні, методичні, довідково-аналітичні матеріали та іншу будь-яку інформацію з питань, що відносяться до компетенції Ради Профспілки;
3.4.9. Користуватись можливостями Профспілки для навчання професійних кадрів і активу;
3.4.10. Припинити своє членство у Профспілці на свій власний розсуд;
3.5. Член Профспілки зобов’язаний:
3.5.1. Активно сприяти реалізації поставлених перед Профспілкою мети та завдань;
3.5.2. Виконувати вимоги Статуту, доручення органів управління Профспілки, які забезпечують захист інтересів трудящих, укріплення організації і зміцнення авторитету Профспілки та її виборних органів;
3.5.3. Утримуватись від дій, які завдають шкоди Профспілці чи перешкоджають її нормальній роботі;
3.5.4. Щомісяця сплачувати членські профспілкові внески у встановленому цим Статутом порядку.
3.6. Прийом у члени Профспілки здійснюється в індивідуальному порядку за заявою особи, що вступає до Профспілки. Рішення про прийняття в члени Профспілки приймається Радою профспілки. Прийняте таким чином рішення є остаточним.
3.7. Члени профспілки – жінки, які тимчасово припинили роботу в зв’язку з вихованням дітей, зберігають право бути у складі Профспілки до досягнення дітьми шкільного віку. Право залишатись членами Профспілки мають особи, які тимчасово втратили роботу, вийшли на пенсію. Час служби в Збройних силах України зараховується до профспілкового стажу.
3.8. За порушення положень даного Статуту, а також за несплату членських внесків протягом двох місяців підряд без поважних причин, а також за дії, які ганьблять профспілковий рух, до членів Профспілки можуть бути вжиті наступні заходи впливу та стягнення:
3.8.1. Попередження;
3.8.2. Виключення із членів Профспілки.
3.9. Рішення про виключення із членів Профспілки приймається Радою Профспілки. Рішення про виключення члена Профспілки приймається у його присутності. При нез’явленні члена Профспілки або на його власне прохання рішення може бути прийняте і за його відсутності.
3.10. Виключений із членів Профспілки може оскаржити прийняте рішення протягом двох місяців до Ради Профспілки.
3.11. Рішення про виключення з членів Профспілки може бути відмінено
Радою Профспілки протягом місяця після надходження заяви виключеного члена Профспілки.

4. СТРУКТУРА КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ПРОФСПІЛКИ

4.1. До керівних органів профспілки відносяться:
З’їзд.
Рада профспілки.
Голова профспілки.
4.2. З’їзд:
4.2.1. Вищим органом управління Профспілки є З’їзд, що скликається один раз на три роки.
4.2.2. Представництво на З’їзд формується за принципом прямого делегування по два представники від кожного підприємства, установи, організації, де функціонує Профспілка.
4.2.3. З’їзд скликається Головою Профспілки. Позачергові З’їзди можуть бути скликані у випадку, коли не менше двох третіх членів Профспілки вимагають скликання такого З’їзду, або за рішенням Ревізійної комісії.
4.2.4. З’їзд:
4.2.4.1. Затверджує Статут Профспілки, вносить зміни і доповнення до нього;
4.2.4.2. Обирає членів Ради, Голову і Ревізійну комісію Профспілки;
4.2.4.3. Заслуховує звіт Голови Профспілки і Ревізійної комісії, дає оцінку їх діяльності;
4.2.4.4. Визначає завдання і напрямки діяльності Профспілки;
4.2.4.5. Розглядає і затверджує бюджет Ради Профспілки;
4.2.4.6. Делегує Голові Профспілки або Раді Профспілки окремі повноваження щодо оперативного управління майном та коштами Профспілки;
4.2.4.7. Приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Профспілки;
4.2.4.8. Розглядає будь – які інші поточні питання діяльності Профспілки та приймає з них рішення.
4.2.5. Про скликання і порядок денний З’їзду оголошується всім підрозділам Профспілки не пізніше, ніж за два тижні до З’їзду.
4.2.6. З’їзд вважається правомочним, якщо у його роботі беруть участь не менше двох третин членів Профспілки.
4.2.7. Рішення приймаються більшістю членів, що присутні на З’їзді та оформляються протоколом. Протокол підписує Голова З’їзду та Секретар.
4.3. Рада Профспілки є виконавчим органом Профспілки, яка обирається З’їздом в кількості не більше п’яти членів строком на три роки та виконує такі функції:
4.3.1. Виконує поточну роботу Профспілки у період між З’їздами;
4.3.2. Представляє інтереси членів Профспілки в органах державної влади і управління;
4.3.3. Встановлює розмір відрахувань внесків до Профспілки на забезпечення її діяльності;
4.3.4. Вносить у відповідні органи пропозиції до законодавчих та нормативних актів з питань, що зачіпають інтереси членів Профспілки, а також виступає на їх підтримку чи проти їх прийняття;
4.3.5. Організовує обмін інформацією між Членами Профспілки з питань, що мають взаємний інтерес;
4.3.6. Рада Профспілки від імені Профспілки:
4.3.6.1. Разом з органами державного управління в порядку, що визначається законом, бере участь у вирішенні питань щодо поліпшення умов праці, соціального захисту членів Профспілки, їх побуту, медичного і культурного забезпечення, включно з розробкою інструкцій і правил;
4.3.6.2. Здійснює представництво та захист прав та охоронюваних законом інтересів Членів Профспілки та Організаційних ланок в органах державної влади і управління та органах місцевого самоврядування, у відносинах з власниками або уповноваженими ними органами, а також з об’єднаннями громадян;
4.3.6.3. Бере участь у підготовці і розгляді пропозицій до проектів законів і постанов з питань заробітної плати і ціноутворення, оподаткування, соціального страхування, пенсійного і методичного забезпечення, охорони і зайнятості та інших питань, що зачіпають інтереси перевізників України та працівників інших підприємств і підприємців;
4.3.6.4. Бере участь у здійсненні соціального партнерства на національному, територіальному і виробничому рівнях в інтересах трудящих;
4.3.6.5. Має право на організацію і проведення страйків, мітингів, демонстрацій, інших колективних дій на захист трудових та соціально-економічних прав та інтересів громадян відповідно до чинного законодавства;
4.3.7. В інтересах членів Профспілки встановлює і розриває зв’язки з іншими профоб’єднаннями України і профспілками інших держав;
4.3.8. Здійснює інші заходи, що відповідають статутній меті Профспілки та інтересам її членів і не суперечить чинному законодавству.
4.4. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в його роботі беруть участь половина членів Ради. Рішення приймаються більшістю членів Ради.
4.5. Раду Профспілки очолює Голова, який:
4.5.1. Без доручення діє від імені Профспілки та представляє її інтереси у стосунках з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності та юридичного статусу, а також у стосунках з будь-якими фізичними особами з правом підпису будь-яких угод в межах своєї компетенції;
4.5.2. Визначає дату, місце та порядок денний засідань Ради Профспілки;
4.5.3. Підписує протоколи засідань Ради Профспілки;
4.5.4. Скликає позачергові збори Ради Профспілки;
4.5.5. Керує роботою та забезпечує діяльність Ради Профспілки.
4.5.6. Укладає будь-які угоди та інші юридичні акти, відкриває в банках рахунки, з правом першого підпису всіх фінансових документів;
4.5.7. Розпоряджається майном та коштами Профспілки в межах наданих повноважень.
4.5.8. Здійснює прийом на роботу та звільняє з роботи працівників апарату Профспілки, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення.
4.6. В межах своєї компетенції Голова Профспілки видає накази і дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників штатного апарату Профспілки.
4.7. Голова Профспілки обирається З’їздом терміном на шість років.
4.8. Про проведену Радою роботу Голова Профспілки звітує на З’їзді Профспілки.
4.9. Ревізійна комісія:
4.9.1. Ревізійна комісія Профспілки обирається З’їздом у кількості трьох членів з числа членів Профспілки.
4.9.2. Ревізійна комісія обирає із свого складу Голову.
4.9.3. Засідання ревізійної комісії проводять в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.
4.9.4. Ревізійна комісія контролює:
4.9.4.1. Дотримання встановленого порядку проходження справ Профспілки;
4.9.4.2. Статутну діяльність Профспілки.
4.10. Про проведену Ревізійною комісією роботу її Голова звітує на З’їзді Профспілки.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРОФСПІЛКИ

5.1.Організаційна структура Профспілки включає в себе місцеві, обласні, регіональні, Автономної Республіки Крим та первинні організації (далі організаційні ланки).
5.2. Організаційні ланки Профспілки набувають статус юридичної особи на підставі цього статуту, за рішенням Ради профспілки та повідомляють відповідний орган юстиції про належність до цієї Профспілки.
5.3. Організаційні ланки створюються з ініціативи не менше трьох членів Профспілки, які працюють в одному підприємстві, організації, установі, та затверджуються Радою Профспілки.
5.4. Організаційна ланка захищає права та законні інтереси своїх членів, турбується про поліпшення умов праці та побуту, сприяє підвищенню кваліфікації.
5.5. Організаційна ланка може мати печатки та штампи встановленого зразку, рахунки у банківських установах.
5.6. Вищим органом організаційної ланки Профспілки є загальні збори (надалі збори), які проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік за рішенням ради органки, вимогою контролюючого органу або ? членів організаційних ланок Профспілки.
5.7. Збори організаційної ланки вирішують наступні питання:
5.7.1. Заслуховують звіти про роботу ради органки, голови ради та ревізійної комісії, дають оцінку їх діяльності.
5.7.2. Обирають раду і ревізійну комісію органки.
5.7.3. Розглядають інші питання профспілкового життя.
5.8. Збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі беруть участь не менше половини членів організаційної ланки. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх членів.
5.9. Для проведення поточної роботи зборами обирається рада органки терміном на 5 років.
5.10. Засідання ради проводиться по мірі необхідності, але не менше ніж один раз на місяць. Засідання вважається дійсним, якщо в його роботі взяло участь не менше половини обраних членів ради органки. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх членів.
5.11. Рада оргланки:
5.11.1. Організовує виконання рішень З’їзду, Ради Профспілки, загальних зборів організаційної ланки.
5.11.2. Погоджує графіки змінності та надання відпусток, необхідних при призначенні пенсії працівникам.
5.11.3. Разом із роботодавцем вирішує питання соціального розвитку, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного та іншого обслуговування працівників.
5.11.4. Приймає участь у управлінні державним соціальним страхуванням, як представник застрахованих осіб, на умовах, передбачених законодавством про державне соціальне страхування.
5.11.5. Розглядає заяви і скарги членів Профспілки, представляє і захищає їх інтереси в комісії по трудових спорах.
5.11.6. Здійснює облік членів організаційної ланки і веде профспілкову документацію.
5.12. Голова ради оргланки обирається з осіб, обраних до складу ради органки.
5.13. Голова ради оргланки:
5.13.1. Представляє інтереси органки при взаємовідносинах з усіма органами державної влади, суду, перед підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннях громадян.
5.13.2. Спрямовує свою діяльність на виконання статутних завдань, рішень, З’їзду, Ради Профспілки, рішень загальних зборів організаційної ланки Профспілки.
5.13.3. Організовує надання практичної допомоги членам організаційної ланки Профспілки.
5.13.4. скликає раду організаційної ланки, організовує підготовку необхідних матеріалів на загальні збори органки.
5.13.5. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності організаційної ланки Профспілки, якщо вони не є виключною компетенцією загальних зборів цієї організаційної ланки.
5.14. Ревізійна комісія оргланки (надалі комісія0 обирається загальними зборами організаційної ланки терміном на 5 років.
5.15. Голова комісії обирається із складу її членів.
5.16. Ревізійна комісія організаційної ланки:
5.16.1. Здійснює облік коштів оргланки;
5.16.2, Оформляє відповідні фінансові документи та підписує їх разом з головою ради.
5.16.3. Звітує про свою діяльність перед членами ради та зборами організаційної ланки.

6. КОШТИ, МАЙНО І ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФСПІЛКИ

6.1. Кошти Профспілки складаються з членських внесків, а також добровільних пожертвувань та інших цільових перерахувань.
6.2. Профспілка є власником майна, переданого їй членами, набутого від членських внесків, пожертвуваного громадянами, підприємствами, установами й організаціями, а також майна, придбаного за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
6.3. Профспілка має право мати у своїй власності засоби виробництва, приміщення, транспорт та інше майно, необхідне для виконання своїх статутних завдань.
6.4. Кошти та майно, що надійшли від членів Профспілки та інших організацій і джерел, витрачаються за рішенням Ради Профспілки на заходи, які забезпечують виконання статутних цілей і завдань Профспілки.
6.5. Для забезпечення виконання статутних завдань члени Профспілки сплачують членські профспілкові внески у розмірі, який встановлюється Положенням про вступні та щомісячні профспілкові внески, що затверджуються З’їздом Профспілки.
6.6. Члени Профспілки – непрацюючі пенсіонери, жінки, що тимчасово припинили роботу у зв’язку з вихованням дітей, і особи, які мають статус безробітного, членські внески можуть тимчасово не сплачувати.
6.7. Член Профспілки, який має заборгованість зі сплати членських внесків за місяць, автоматично позбавляється права голосу на засіданнях Ради профспілки та З’їзді. Після погашення заборгованості це право повертається. Член Профспілки, який має заборгованість за два місяці, у разі відсутності об’єктивних причин, може бути виключений з членів Профспілки.
6.8. Кошти і майно профспілки за рішенням Ради Профспілки можуть бути використані на заходи солідарності у випадках колективних трудових конфліктів, матеріальну підтримку членів профспілок, проведення акцій милосердя, допомогу членам Профспілки у разі стихійного лиха, екологічних катастроф та інші заходи.
6.9. Майно Профспілки не може бути відчужене або приватизоване без згоди З’їзду.
6.10. Профспілка має право у встановленому порядку здійснювати міжнародну діяльність:
6.10.1. Відряджати своїх членів за кордон і приймати в Україні активістів профспілок, діячів міжнародного профспілкового руху, представників трудящих і профспілок зарубіжних країн, спеціалістів,
6.10.2. Брати участь у міжнародних форумах, конференціях, симпозіумах, конкурсах,
6.10.3. відкривати свої представництва за кордоном.
6.10.4. Підтримувати міжнародний зв’язок з іншими профспілками зарубіжних країн.
6.11. Для досягнення своїх цілей і вирішення завдань, які стоять перед нею, Профспілка має право у встановленому порядку створювати госпрозрахункові підприємства, установи, організації.

7. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

7.1. профспілка здійснює відповідно до чинного законодавства облік результатів своєї діяльності, подає статистичну звітність у встановленому порядку і обсязі відповідним державним органам.
7.2. Профспілка звітує про свою діяльність і використання майна та/або коштів перед членами Профспілки.
7.3. Фінансовий рік Профспілки співпадає з календарним.
Перший обліковий фінансовий рік Профспілки починається з дня її державної реєстрації і продовжується до 31 грудня.
7.4. Контроль за статутною діяльністю Профспілки здійснюється з боку державних органів та Ревізійної комісії Профспілки. На вимогу державних органів Профспілка надає їм звіти, документи або іншу інформацію щодо здійснюваної нею діяльності та використання отриманих Профспілкою коштів.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться рішенням З’їзду Профспілки, яке приймається 2/3 голосів від загальної кількості членів З’їзду.
8.2. Про внесені зміни та доповнення до цього Статуту Профспілка повідомляє реєструючий орган відповідно до чинного законодавства у 5-ти денний термін.

9. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ

9.1. Припинення діяльності Профспілки відбувається шляхом її реорганізації або ліквідації.
9.2. Реорганізація Профспілки відбувається за рішенням З’їзду Профспілки у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, при цьому всі зобов`язання Профспілки переходять до правонаступника.
9.3. Профспілка не може бути реорганізована у юридичну особу, метою діяльності якої є отримання прибутку.
9.4. Ліквідація Профспілки проводиться за рішенням З’їзду Профспілки, на підставі рішення суду або господарського суду. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Профспілки, призначає Ліквідаційну комісію.
9.5. З дня призначення Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню Профспілкою. Ліквідаційна комісія у триденний термін з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Профспілки в одному з загальнодоступних видань із зазначенням терміну подання заяв кредиторами та дебіторами Профспілки, оцінює наявне майно Профспілки, проводить розрахунки зі штатними працівниками Профспілки по заробітній платі, з дебіторами та кредиторами Профспілки, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, що призначив Ліквідаційну комісію.
9.6.У разі ліквідації Профспілки, її активи передаються іншій неприбутковій організації або за рішенням суду спрямовуються у доход держави.

ЗАВДАННЯ ПСТУ

tasks

Основні завдання діяльності Профспілки.

 • Здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з об’єднаннями громадян;
 • Внесення до відповідальних органів державної влади та управління, господарюючих та інших органів пропозицій щодо охорони праці та по соціально-економічним питанням;
 • Участь у розробці та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати та охорони праці, соціального захисту працівників та зайнятості населення;
 • Здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про гарантії в сфері трудових відносин та соціально-економічного забезпечення;
 • Введення колективних переговорів з адміністрацією, власниками підприємств або уповноваженими ними органами, на яких працюють члени Профспілки та укладення колективних договорів (угод) від імені працівників у порядку, встановленому чинним законодавством України;
 • Здійснення контролю за укладеними колективними договорами та угодами, за дотриманням власниками та адміністрацією підприємств, на яких працюють члени Профспілки, трудового і профспілкового законодавства;
 • Звернення на прохання членів Профспілки та з власної ініціативи до суду, господарського суду з позовними заявами на захист трудових та інших прав, а також охоронюваних законом інтересів;
 • Участь в розгляді колективних трудових суперечок з адміністрацією, власниками або уповноваженими ними органами підприємств, на яких працюють члени Профспілки.
 • Отриманням від адміністрацій,органів державної влади та управління інформації з питань, що пов’язані з працею або соціально-економічним розвитком;
 • Розповсюдження інформації про діяльність Профспілки, про порядок і умови співпраці з нею;
 • Здійснення конкретних дій у разі порушення прав і свобод людини. При необхідності організація всеукраїнських демонстрацій, мітингів, страйків, інших акцій протестів в інтересах членів Профспілки;
 • Консультування членів та Організаційних ланок з усіх питань профспілкового руху, надає їм методичну та правову допомогу;
 • Збереження інформування членів Профспілки через засоби масової інформації та інші друковані видання про свою діяльність.
 • Сприяння в організації навчання, підвищення кваліфікації профспілкового активу і кадрів;
 • Здійснення інших функцій, які передбачені чинним законодавством про профспілкові організації.

СТРУКТУРА ПСТУ

structure
З'ЇЗД:
 • Вищим органом управління Профспілки є З’їзд, що скликається один раз на три роки.
 • Представництво на З’їзд формується за принципом прямого делегування по два представники від кожного підприємства, установи, організації, де функціонує Профспілка.
 • З’їзд скликається Головою Профспілки. Позачергові З’їзди можуть бути скликані у випадку, коли не менше двох третіх членів Профспілки вимагають скликання такого З’їзду, або за рішенням Ревізійної комісії;
 • Затверджує Статут Профспілки, вносить зміни і доповнення до нього;
 • Обирає членів Ради, Голову і Ревізійну комісію Профспілки;
 • Заслуховує звіт Голови Профспілки і Ревізійної комісії, дає оцінку їх діяльності;
 • Визначає завдання і напрямки діяльності Профспілки;
 • Розглядає і затверджує бюджет Ради Профспілки;
 • Делегує Голові Профспілки або Раді Профспілки окремі повноваження щодо оперативного управління майном та коштами Профспілки;
 • Приймає рішення про реорганізацію або ліквідацію Профспілки;
 • Розглядає будь – які інші поточні питання діяльності Профспілки та приймає з них рішення.
 • Про скликання і порядок денний З’їзду оголошується всім підрозділам Профспілки не пізніше, ніж за два тижні до З’їзду.
 • З’їзд вважається правомочним, якщо у його роботі беруть участь не менше двох третин членів Профспілки.
 • Рішення приймаються більшістю членів, що присутні на З’їзді та оформляються протоколом. Протокол підписує Голова З’їзду та Секретар.
ФУНКЦІЇ РАДИ ПСТУ

Рада Профспілки є виконавчим органом Профспілки, яка обирається З’їздом в кількості не більше п’яти членів строком на три роки та виконує такі функції:

 • Виконує поточну роботу Профспілки у період між З’їздами;
 • Представляє інтереси членів Профспілки в органах державної влади і управління;
 • Встановлює розмір відрахувань внесків до Профспілки на забезпечення її діяльності;
 • Вносить у відповідні органи пропозиції до законодавчих та нормативних актів з питань, що зачіпають інтереси членів Профспілки, а також виступає на їх підтримку чи проти їх прийняття;
 • Організовує обмін інформацією між Членами Профспілки з питань, що мають взаємний інтерес;
ГОЛОВА ПСТУ

Раду Профспілки очолює Голова, який:

 • Без доручення діє від імені Профспілки та представляє її інтереси у стосунках з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності та юридичного статусу, а також у стосунках з будь-якими фізичними особами з правом підпису будь-яких угод в межах своєї компетенції;
 • Визначає дату, місце та порядок денний засідань Ради Профспілки;
 • Підписує протоколи засідань Ради Профспілки;
 • Скликає позачергові збори Ради Профспілки;
 • Керує роботою та забезпечує діяльність Ради Профспілки.
 • Укладає будь-які угоди та інші юридичні акти, відкриває в банках рахунки, з правом першого підпису всіх фінансових документів;
 • Розпоряджається майном та коштами Профспілки в межах наданих повноважень.
 • Здійснює прийом на роботу та звільняє з роботи працівників апарату Профспілки, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення.
 • В межах своєї компетенції Голова Профспілки видає накази і дає вказівки, обов’язкові для всіх працівників штатного апарату Профспілки.
 • Голова Профспілки обирається З’їздом терміном на шість років.
 • Про проведену Радою роботу Голова Профспілки звітує на З’їзді Профспілки.
РЕКВІЗИТНА КОМІСІЯ
 • Ревізійна комісія Профспілки обирається З’їздом у кількості трьох членів з числа членів Профспілки.
 • Ревізійна комісія обирає із свого складу Голову.
 • Засідання ревізійної комісії проводять в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Ревізійна комісія контролює:

 • Дотримання встановленого порядку проходження справ Профспілки;
 • Статутну діяльність Профспілки.
 • Про проведену Ревізійною комісією роботу її Голова звітує на З’їзді Профспілки.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ПРОФСПІЛКИ:

rights
 • Членами професійної спілки можуть бути особи, які здійснюють перевезення пасажирів, багажу та вантажів приватними транспортними засобами; працівники підприємств, утворених з приватних перевізників та інших форм власності, що здійснюють перевезення пасажирів, багажу та вантажів; підприємці і працівники підприємств усіх форм власності, діяльність яких суміжна або сприяє перевезенню пасажирів, багажу та вантажів на посередницьких засадах, незалежно від їх галузевої приналежності, які визнають цей статут та виконують рішення виборних органів, своєчасно сплачують членські внески.
 • Належність осіб, що працюють та навчаються, вказаних у п. 3.1, до іншої професійної спілки не позбавляє їх права одночасно бути членами Профспілки.

Член Профспілки має право:

 • Виступати і вільно обговорювати у всіх органах управління Профспілки питання, пов’язані з діяльністю Профспілки, що стосуються здійснення правового, соціального і економічного захисту трудящих, із структурою Профспілки та її органами управління; брати участь у розробці соціальних програм та інших рішень, відкрито висловлювати і відстоювати свою думку і користуватися при цьому будь-якими засобами масової інформації;
 • Користуватися підтримкою і захистом Профспілки при відстоюванні своїх трудових і соціально-економічних прав;
 • Звертатися у всі органи управління Профспілки за захистом і відновленням своїх порушених прав та законних інтересів, вимагати прийняття необхідних заходів по суті свого звернення;
 • Обирати та бути обраним у всі органи управління Профспілки;
 • Особисто брати участь в засіданні або зборах відповідних органів управління Профспілки, коли обговорюється питання, яке стосується його особисто або його діяльності;
 • Одержувати інформацію про діяльність органів управління Профспілки, вимагати звіту органів Профспілки про проведену роботу і про витрачення коштів, знайомитись з матеріалами її фінансово – господарської діяльності;
 • Отримувати у Раді Профспілки консультації, підтримку і допомогу у взаємовідносинах з органами державної влади, управління;
 • Отримувати консультативну, юридичну і фінансову допомогу, інформаційні, методичні, довідково-аналітичні матеріали та іншу будь-яку інформацію з питань, що відносяться до компетенції Ради Профспілки;
 • Користуватись можливостями Профспілки для навчання професійних кадрів і активу;
 • Припинити своє членство у Профспілці на свій власний розсуд;
 • Всі члени Профспілки мають рівні права.

Член Профспілки зобов’язаний:

 • Активно сприяти реалізації поставлених перед Профспілкою мети та завдань;
 • Виконувати вимоги Статуту, доручення органів управління Профспілки, які забезпечують захист інтересів трудящих, укріплення організації і зміцнення авторитету Профспілки та її виборних органів;
 • Утримуватись від дій, які завдають шкоди Профспілці чи перешкоджають її нормальній роботі;
 • Щомісяця сплачувати членські профспілкові внески у встановленому цим Статутом порядку.
 • Прийом у члени Профспілки здійснюється в індивідуальному порядку за заявою особи, що вступає до Профспілки. Рішення про прийняття в члени Профспілки приймається Радою профспілки. Прийняте таким чином рішення є остаточним.
 • Члени профспілки – жінки, які тимчасово припинили роботу в зв’язку з вихованням дітей, зберігають право бути у складі Профспілки до досягнення дітьми шкільного віку. Право залишатись членами Профспілки мають особи, які тимчасово втратили роботу, вийшли на пенсію. Час служби в Збройних силах України зараховується до профспілкового стажу.
 • За порушення положень даного Статуту, а також за несплату членських внесків протягом двох місяців підряд без поважних причин, а також за дії, які ганьблять профспілковий рух, до членів Профспілки можуть бути вжиті наступні заходи впливу та стягнення:
 • Попередження;
 • Виключення із членів Профспілки.
 • Рішення про виключення із членів Профспілки приймається Радою Профспілки. Рішення про виключення члена Профспілки приймається у його присутності. При нез’явленні члена Профспілки або на його власне прохання рішення може бути прийняте і за його відсутності.
 • Виключений із членів Профспілки може оскаржити прийняте рішення протягом двох місяців до Ради Профспілки.
 • Рішення про виключення з членів Профспілки може бути відмінено Радою Профспілки протягом місяця після надходження заяви виключеного члена Профспілки.

ЗРОБІТЬ НАСТУПНИЙ КРОК

ЛИШИЛИСЬ ПИТАННЯ?

Ваше ім'я

Ваш email*

Ваш номер телефону

Ваше повідомлення*

Запросов 92, за 0.618 секунды.